top of page

Beleidsplan Dagbesteding Klimmen

Voorwoord

 

Voor u ligt het beleidsplan van Dagbesteding Klimmen. Met dit beleidsplan maken we binnen onze organisatie de kwaliteit van zorg inzichtelijk en borgen we de ontwikkeling. Bij het beschrijven van het beleidsplan is geprobeerd deze zo toegankelijk mogelijk te houden voor de lezer.

 

Het beleidsplan heeft als doel het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de kwaliteitszorg en in het effectief handhaven en versterken van de kwaliteit van zorg.

Het beleidsplan dient als handvat bij het systematisch bewaken van de kwaliteit van de geboden zorg- en dienstverlening.

 

Het beleidsplan is geïmplementeerd en het kwaliteitssysteem is bij alle medewerkers bekend en begrepen. De medewerkers van Dagbesteding Klimmen dragen dit uit door een positieve en professionele houding, naar cliënten en elkaar.

 

De leidinggevende Ron Grooten stelt zich verantwoordelijk voor de naleving van de beschreven werkwijzen en draagt zorg voor het onderhoud en de periodieke beoordeling van het kwaliteitssysteem. Het beleidsplan geeft de komende jaren richting aan de efficiëntie en doelmatigheid van onze processen.

 

Ron Grooten

Beleidsplan Dagbesteding Klimmen, 1-4-2022

 

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

1.      Beleid en organisatie

Missie

Visie.

Context

Organisatiestructuur

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Beleidscyclus

Doelen

Indicatoren

Overlegstructuur

Kwaliteit

Privacyreglement

Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap medewerkers

Kansen en risico’s/ risicomanagement

Wet- en regelgeving

2.      Uitvoering van zorg- en dienstverlening

Groeps-ROT

Medewerkers

Vrijwilligers

Stagiaires

Een dag bij Dagbesteding Klimmen.

 

3.      De cliënt

Informatievoorziening aan de cliënt

In- en uitsluitingscriteria

Cliëntregistratiesysteem

De zorg voor de cliënt - werkwijze – zorgplan

Kennismaken en rondleiding

Intake

Meeloopdag & proefperiode

Uitvoering en evaluatie

Afsluiting of doorstroming

4.      Leren en verbeteren

Cliënttevredenheid

Klachtenregeling

Incidentmeldingen

Medewerkerstevredenheid

Leren en verbeteren

 

 

 

1. Beleid en organisatie

Missie

De doelstelling van Dagbesteding Klimmen is het bieden van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking of mensen met (beginnende) dementie. Deze zinvolle dagbesteding is in de vorm van; helpen op het bedrijf. De cliënten krijgen dagbesteding op maat.

 

Visie

De activiteiten worden aangepast aan de mogelijkheden en de interesses van de cliënt.

Dagbesteding Klimmen geeft de cliënt letterlijk en figuurlijk de ruimte. Tevens doet het verzorgen van de dieren en gewassen een appel op het verantwoordelijkheidsgevoel van de cliënt.

De werkzaamheden bij Dagbesteding Klimmen zijn veelal routinematig en structureel en worden daarmee herkenbaar voor de cliënt.

Door ´zorg op maat´ begeleiding  worden de capaciteiten van de cliënt naar boven gehaald en ontwikkeld zodat hun gevoel van eigenwaarde stijgt.

Het verrichten van arbeid en dit zoveel mogelijk integreren in een bedrijfsmatige omgeving versterken dit.  Dit kan worden bereikt door het aanbieden van herkenbare activiteiten, al dan niet met een arbeidsmatige insteek.

Iedere cliënt gaat op zijn- haar manier aan de slag met zijn- haar mogelijkheden en interesses…

 

Context

Dagbesteding Klimmen (DB Klimmen) levert reeds meerdere jaren zorg. DB Klimmen heeft een netwerk en de intentie om samen te werken met verschillende zorgaanbieders. Door de kleinschaligheid kunnen we vaak net dat stukje extra zorg en flexibiliteit bieden wat grotere organisaties niet kunnen bieden. Flexibiliteit en klantgerichtheid – dichtbij en samen met de cliënt – met een oplossingsgerichte wijze van zorg verlenen staan dan ook hoog bij ons in het vaandel.

Sinds kort verwelkomt Dagbesteding Klimmen een nieuwe groep cliënten. Namelijk ouderen met een hulpvraag en ouderen met beginnende dementie. ‘Jonge’ mensen met dementie hebben veel energie die zij kwijt willen. Dit kan bij Klimmen buiten op de hobbyboerderij, in de moestuin, of in de slagerij met diverse inpakwerkzaamheden.

 

Organisatiestructuur

Dagbesteding Klimmen  is een kleine organisatie. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Er is veel sprake van samenwerking en medewerkers leggen verantwoording af aan de leidinggevende.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Dagbesteding Klimmen  werkt met deskundig en gekwalificeerde medewerkers. In de functiebeschrijvingen staat beschreven wie welke bevoegdheden heeft.

 

Beleidscyclus

Om aan de wensen van cliënten te voldoen en om de kwaliteit van de begeleiding te bewaken en te verbeteren, volgt Dagbesteding Klimmen  ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Door in te spelen op signalen van cliënten en medewerkers en op trends en ontwikkelingen in de samenleving verbeterd Dagbesteding Klimmen  haar zorg- en dienstverlening. Met deze input als basis stelt Dagbesteding Klimmen  in samenspraak met medewerkers, jaarlijks vast of haar beleid en doelstellingen actueel zijn en stelt zo nodig bij naar de situatie/ strategie en wensen/ behoeften van dat moment.  

 

Doelen

Aangezien Dagbesteding Klimmen een klein en overzichtelijk bedrijf is, met weinig wisselingen van cliënten en personeel is het werken aan onze doelen een continu proces. We overleggen en sparren dagelijks om iedereen en het bedrijf tevreden te houden. Dit is ook onze kracht om snel en adequaat te handelen zo blijven cliënten en ouders/begeleiders tevreden en zijn er zelden problemen die niet op te lossen zijn.  

Qua kwaliteitsborging richt DB Klimmen zich op de certificering middels HKZ voor kleine organisaties. In juli 2021 vindt in dit kader de vervolgaudit HKZ-certificering plaats. Doel is aan te tonen hoe DB Klimmen leert en groeit en constructief werkt aan kwalitatief goede zorg op maat voor haar cliënten.  Actiepunten en adviezen (indien die er zijn) uit de audit zijn uiterlijk september 2021 vertaald in effectief beleid.  Naar aanleiding van verbeterpunten in het auditrapport juni 2020 zijn in dit beleidsplan de speerpunten concreter geformuleerd.

Het aantal cliënten is stabiel. In 2021 wordt gestreefd naar een groepsgrootte van circa 13 personen zodat er een goede balans is in het kunnen bieden van zorg op maat en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering.  In 2020 is ingezet om de bestaande samenwerkingsverbanden uit te breiden met  samenwerking in de V&V sector. In 2021 wordt een samenwerkingsovereenkomst met de Meander Zorggroep geëffectueerd. Tevens wordt ingezet  om ons zorgaanbod onder de aandacht te brengen bij de WMO-medewerkers van de gemeente Voerendaal ten behoeve van de doelgroep Ouderen.

Ondanks COVID-19 zetten wij in op het bieden van continuïteit van zorg voor al onze cliënten.  Om hier invulling aan te geven is een COVID-19  protocol opgesteld en zijn de ruimten aangepast. We volgen de maatregelen van het RIVM nauwgezet op en stellen indien nodig ons COVID protocol daarop bij.

In 2021 vindt de verdere doorkanteling plaats van papieren zorgadministratie naar digitale dossiervoering in ZilliZ. Dit traject is september 2020 gestart en wordt september 2021 afgerond. In het laatste kwartaal 2021 volgen de personeelsdossiers in ZilliZ en vindt verdere optimalisatie plaats van het digitaliseren van administratieve processen waaronder het factureren van de zorg. 

In 2021 wordt een nieuwe website gelanceerd, die door een externe partij in samenwerking met medewerkers en cliënten is opgesteld. Ten aanzien van de social media  is het beleid  om elke week een activiteit onder de aandacht te brengen. Het streven is een mooie natuurlijke groei van cliënten.   

 

Concrete doelen

 • Bewaken en begeleiden van de bestaande groep.

 • ZilliZ verder uitbreiden, voor zover mogelijk, waaronder onderdeel inzage cliënten implementeren.

 • Samenwerking aangaan met Envida en opbouwen met de Dementiegroep van de stichting.

 • Medewerker op basis van management bij laten scholen.

 

Indicatoren

 • Elk jaar houdt Dagbesteding Klimmen een cliënt-tevredenheidsonderzoek

 • Dagbesteding Klimmen stelt binnen 4 weken na aanvang van de zorg het begeleidingsplan op.

 • De zorg start nadat de deelnemersovereenkomst is getekend.

 

Overlegstructuur

Binnen Dagbesteding Klimmen vindt bijna dagelijks werkoverleg plaats. Verschillende onderwerpen komen aan bod. Van beleid/ doelstellingen tot aan gesignaleerde zorgvragen van de cliënt.

 

Kwaliteit

Dagbesteding Klimmen  levert kwaliteitszorg op maat tijdens de dagbesteding. Door een kwaliteitsmanagementsysteem te gebruiken meet en verbeterd Dagbesteding Klimmen continu de zorg- en dienstverlening. Jaarlijks toetst een onafhankelijk instantie, middels een externe audit, de geleverde zorg- en dienstverlening en of deze aan de gestelde eisen voldoet. Resultaten van deze audit pakt Dagbesteding Klimmen op via de ‘leer en verbeter’ – cyclus.

 

Privacyreglement

Dagbesteding Klimmen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden. In het privacyreglement staat beschreven hoe Dagbesteding Klimmen omgaat met persoonsgegevens.

 

Medezeggenschap cliënten

Bij Dagbesteding Klimmen hebben cliënten een nauwe en warme band met hun begeleiders. Cliënten bespreken wensen en behoeften met hun begeleider, zodat de kwaliteit van begeleiding aangepast en/ of verbetert wordt. Daarnaast voert Dagbesteding Klimmen jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit, waarbij cliënten wensen en behoeften kenbaar maken.

 

Medezeggenschap medewerkers

Dagbesteding Klimmen is een kleine organisatie, taken en verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Medewerkers zijn nauw betrokken bij het op- en bijstellen van beleid en doelstellingen en het vaststellen van werkwijzen. Hiermee heeft de medewerker invloed op de uitvoering van eigen werkzaamheden.

 

Kansen en risico’s/ risicomanagement

Om kansen te benutten en risico’s te managen inventariseert Dagbesteding Klimmen kansen en risico’s op  diverse gebieden. B.v. op gebied van cliëntveiligheid en arbeidsomstandigheden van medewerkers.  Hiervoor gebruikt Dagbesteding Klimmen vastgestelde methodes. Cliënten en medewerkers (of andere relevante personen) zijn betrokken bij dit proces. Waar nodig neemt Dagbesteding Klimmen maatregelen om tot verbetering te komen.

Veiligheid, preventie en continuïteit

Om de veiligheid binnen Dagbesteding Klimmen te vergroten en om de arbeidsomstandigheden te verbeteren is het van belang dat er inzicht is in de risico’s van het werk. Door de uitvoering van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt in kaart gebracht welke zaken binnen Dagbesteding Klimmen goed geregeld zijn en welke zaken nog aandacht behoeven. Dagbesteding Klimmen heeft de RI&E laten uitvoeren door Stigas (www.stigas.nl).

Processen

Jaarlijks inventariseert Dagbesteding Klimmen mogelijke risico’s op lopende processen. Voorbeelden zijn: cliëntveiligheid, privacy, beschikbaarheid deskundig personeel. Aan de hand van de vastgestelde risico’s stelt Dagbesteding Klimmen actiepunten vast, om kans op schade of letsel te verkleinen.

 

Cliëntniveau

Voordat medewerkers starten met begeleiding van de cliënt, brengt Dagbesteding Klimmen  risico’s in kaart. Zo wordt antwoord verkregen op de vraag, waar medewerkers extra op moeten letten bij de begeleiding en wordt de kans op letsel verkleint. Vastlegging vindt plaats via het cliënt dossier in ZilliZ. Evaluatie en bijstelling van deze risico-inventarisatie vindt minimaal jaarlijks plaats of vaker indien nodig. Daarnaast verzamelt Dagbesteding Klimmen  signalen van cliënten. De hulpvraag kan veranderen, door de verleende begeleiding te rapporteren in het cliëntdossier en wensen en behoeften van cliënten te volgen, past Dagbesteding Klimmen  de begeleiding desgewenst aan.

 

Wet- en regelgeving

Dagbesteding Klimmen  werkt met vastgestelde richtlijnen en protocollen. Daarnaast moet ook voldaan worden aan relevante wet- en regelgeving. Een aantal onderwerpen zijn bij wet geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de privacywetgeving (AVG), ARBO. 

Dagbesteding Klimmen  heeft kennis over wetgeving wat van toepassing is op de dienstverlening. Medewerkers volgen mogelijke wijzigingen in wetgeving op de voet en daar waar nodig past Dagbesteding Klimmen  richtlijnen en protocollen hier op aan. 

 

2. Uitvoering van zorg- en dienstverlening

Groeps-ROT

Dagbesteding Klimmen werkt volgens het Groeps-ROT principe – Realiteit Oriëntatie Training. Kleine groepjes cliënten komen op vaste dagdelen per week bij elkaar. De ruimte is hier ook op ingericht. Denk aan een duidelijke klok met kalender. Er is een vaste start van de dag. En DB Klimmen bieden activiteiten gericht op het hier en nu. Aansluitend op de seizoenen werkt DB Klimmen met passende thema’s. Dit gebeurd op creatieve wijze maar ook in de vorm van spel. De achterliggende gedacht van realiteitsoriëntatie is dat de verwardheid van de verstandelijke beperkte cliënt of oudere cliënt afgeremd kan worden. Dit door het voortdurend en herhaaldelijk aanbieden van juiste en realistische informatie over tijd, plaats en persoon, het systematisch corrigeren van verkeerde uitspraken of handelingen en het stimuleren en aanmoedigen van zelfstandig gedrag.

 

Medewerkers

Om kwaliteitszorg op maat te leveren, heeft Dagbesteding Klimmen  gekwalificeerde medewerkers in dienst. Medewerkers hebben voldaan aan de Vergewisplicht en hebben een VOG overlegd aan Dagbesteding Klimmen . Alle medewerkers beschikken over een medewerkershandboek, waarin onderwerpen rondom dienstverband, functioneren ed. beschreven staan.

 

Vrijwilligers

Het begeleidersteam bestaat uit professionals en uit vrijwilligers. De vrijwilligers van Dagbesteding Klimmen bieden vooral tijd en aandacht aan de cliënten. Zij ondersteunen de begeleiders bij de dagelijkse gang van zaken binnen de dagbesteding en zijn inmiddels onmisbaar geworden voor de cliënten en begeleiders. Uitgangspunten zijn beschreven in het beleid vrijwilligers en er is een functiebeschrijving voorhanden. Vrijwilligers overleggen een VOG aan Dagbesteding Klimmen.

 

Stagiaires

Dagbesteding Klimmen biedt studenten de kans om in de praktijk te leren en te ontwikkelen. Studenten groeien toe naar volwaardige medewerkers in de dagbesteding. Studenten die een sociaal-agogisch-maatschappelijke (niveau 2, 3 of 4) volgen zijn welkom bij Klimmen. Ook stagiaires overleggen aan de dagbesteding een VOG. Stagiaires krijgen een stagebegeleider toegewezen die de stagiaire begeleid in zijn of haar leerproces. Dagbesteding Klimmen is een erkend leerbedrijf.

 

Een dag bij Dagbesteding Klimmen

De dag begint bij ons met het ophalen van onze cliënten. Bij aankomst starten we met een koffiemoment waarin de sociale contacten worden gestimuleerd. Vervolgens kijken wij naar de taakverdeling van de dag. Wij hebben een hobbyboerderij waar de dieren verzorgd mogen worden, maar ook een moestuin voor de groene handjes onder ons. Tevens is er ook een slagerij waarin inpakwerkzaamheden worden verricht.

Rond 10 uur gaan de cliënten aan de slag met hun taken. Waarbij sturing en begeleiding krijgen van de begeleiders.

Om 12 uur is het tijd voor de lunch. Deze wordt zelf meegebracht door onze cliënten. De lunch wordt regelmatig aangevuld door ons met een lekker huisgemaakt soepje of een gekookt eitje.

De middag wordt ingevuld met andere activiteiten, denk hierbij aan creativiteit of juist gericht op bewegen. Doe je liever een spelletje of wil je genieten van de mooie omgeving, dan kan dit ook.

Om 2 uur is het dan alweer tijd voor een koffiemoment om de dag gezellig af te sluiten. Het vervoer wordt door DB Klimmen zelf geregeld.

 

3. De cliënt

Informatievoorziening aan de cliënt

Dagbesteding Klimmen informeert haar cliënten via haar website www.dagbestedingklimmen.nl. Op de website is relevante informatie te lezen over de zorgmogelijkheden die Dagbesteding Klimmen  aanbiedt. Daarnaast is Dagbesteding Klimmen actief op Social Media. Bijna dagelijks zijn op b.v. Instagram updates en leuke foto’s terug te zien. Hierbij krijgen (potentiële) cliënten en geïnteresseerden een indruk wat er zich allemaal afspeelt binnen Klimmen. Ook verzend DB Klimmen een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes.

Cliënten hebben via het cliëntenportaal in ZilliZ toegang tot hun eigen zorgdossier.

In- en uitsluitingscriteria

Om zo goed mogelijk in te schatten of iemand passend is binnen de zorgverlening door Dagbesteding Klimmen en of Dagbesteding Klimmen aan de specifieke hulpvraag van de cliënt kan voldoen, zijn er een aantal op voorhand geldende in- en exclusiecriteria opgesteld.

 

Inclusiecriteria zijn:

De cliënt valt binnen de in de missie en visie omschreven doelgroep.

De cliënt heeft zorg/begeleiding nodig vanwege een psychische aandoening, een verstandelijke beperking of een diagnose in het autistisch spectrum.

 

Exclusiecriteria zijn:

Een psychiatrisch ziektebeeld waarbij de cliënt bijvoorbeeld suïcidaal is, veelvuldig bekend is met automutilatie of een verhoogd risico op een psychose heeft.

Een actuele alcohol- of drugsverslaving.

Een cliënt die veelvuldig bekend is met verbaal of fysiek geweld.

Een cliënt die aangeeft zich niet te willen aanpassen in het leef/werkritme dat bij Dagbesteding Klimmen gehanteerd wordt.

Een cliënt die aangeeft niet bereid te willen zijn begeleiding op gedrag te willen ontvangen.

Indien de zorgvraag van de cliënt niet (meer) beantwoord kan worden, denk hierbij ook aan medicatieverstrekking  (bij DB Klimmen zijn geen verpleegkundigen werkzaam) en de noodzakelijkheid van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Indien een cliënt verpleegd moet worden.

 

Cliëntregistratiesysteem

Dagbesteding Klimmen  maakt gebruik van de elektronische cliëntendossier ZilliZ. In het ECD legt de begeleider zorg vast, plant zorg, stelt begeleidingsplannen op en rapporteert over de begeleiding. Cliënten hebben toegang tot eigen dossier via de ‘cliënt-login’.

 

De zorg voor de cliënt - werkwijze – zorgplan

Kennismaken en rondleiding

Tijdens een rondleiding kijken cliënt en eventuele ouders rond binnen de dagbesteding. Hier worden de visie, doelstellingen, onze manier van begeleiden en zorg uitgelegd. Op deze wijze kan zowel de cliënt als de begeleider/ verzorger/ ouder een beeld vormen over het welbevinden van de dagbesteding. Tevens kan men vaak al gedurende deze rondleiding een wederzijdse indruk krijgen.

 

Intake

Na deze rondleiding gaan allen rond de tafel zitten en bespreekt de begeleiding over de mogelijkheden van de cliënt op de dagbesteding.  Zo kijkt de begeleiding naar de problematiek van de cliënt en de eventuele begeleidingsafspraken. Eventuele vragen van beide partijen kunnen beantwoord worden.

De begeleiding van de dagbesteding verwoord het besprokene op een intake-formulier, zodat alles nog eens zwart op wit staat en door beide partijen kan worden nagelezen.

Meeloopdag & proefperiode

Wanneer zowel de cliënt als de begeleiding de mogelijkheden zien dat de cliënt geschikt is, loopt de cliënt een dag mee.

Een cliënt is geschikt wanneer deze binnen de groep past en de activiteiten die wij aanbieden als uitdagend ervaart.  Natuurlijk moeten ook de dagen passen. Na de meeloop dag komt er een proefperiode en kijkt de begeleiding in samenspraak met cliënt en eventuele ouders of een toekomst op de dagbesteding mogelijk is. 

Uitvoering en evaluatie

Naar aanleiding van de intake stellen cliënt en begeleiding een begeleidingsplan op via het dossier in ZilliZ.  De cliënt heeft toegang tot het eigen dossier via de ‘cliënt-login’. Medewerkers rapporteren over de zorg via ZilliZ. Minimaal jaarlijks evalueren cliënt en begeleiding het begeleidingsplan. Waar nodig stellen zij in gezamenlijkheid het begeleidingsplan bij.

Afsluiting of doorstroming

De begeleiding en cliënt sluiten samen de zorg af. Er vindt een eindevaluatie plaats met de cliënt en eventuele ouders. Indien nodig vindt er een overdracht naar een andere zorgorganisatie plaats.

Voor de client organiseert de begeleiding een afscheidsfeestje.

 

4. Leren en verbeteren

Cliënttevredenheid

De medewerkers van Dagbesteding Klimmen werken hard om de cliënt goede en passende zorg en ondersteuning te bieden. Jaarlijks voert Dagbesteding Klimmen  een klanttevredenheidsonderzoek uit. Zo kijkt de organisatie of  de cliënt ook daadwerkelijk tevreden is met de geleverde zorg. Dagbesteding Klimmen gebruikt de cyclus van ‘leren en verbeteren’ voor het doorvoeren van verbetermaatregelen.  

 

Klachtenregeling

Wanneer een cliënt minder tevreden is over Dagbesteding Klimmen, dan is het belangrijk dat de cliënt dit met de desbetreffende medewerker bespreekt. Zo zoek je samen naar een passende oplossing. Wanneer dit niet lukt of de cliënt is niet tevreden met de oplossing, dan kan de cliënt een klacht indienen. Dagbesteding Klimmen  is in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) aangesloten bij Klachtenportaalzorg, die in dat kader ook als externe klachtenfunctionaris fungeert.

 

Verbetersuggesties

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat een cliënt geen klacht heeft, maar wel iets gezien heeft dat anders of beter kan. Graag hoort Dagbesteding Klimmen  deze verbetersuggesties opdat zij de dienstverlening blijvend kan verbeteren.

 

Incidentmeldingen

Medewerkers voeren begeleidingstaken met grote zorgvuldigheid uit. Toch kan het gebeuren dat fouten worden gemaakt of dat er bijna een incident plaats vindt. Dagbesteding Klimmen  wil een veilige werkomgeving bieden, waarbinnen medewerkers zich veilig voelen om fouten en incidenten te melden. Juist van deze meldingen kunnen we leren en de kans op herhaling verkleinen. Daarnaast worden medewerkers zich bewust waar eventuele knelpunten liggen en kunnen verbetermaatregelen uitgevoerd worden.

Medewerkers melden incidenten via ZilliZ. Het team bespreekt de gemelde incidenten tijdens teamoverleg en stellen verbetermaatregelen vast. Een aangewezen medewerker volgt de uitvoering van de maatregelen. Ter voorbereiding op de organisatiebeoordeling analyseert de leidinggevende jaarlijks alle meldingen en stelt een rapportage op.

 

Medewerkerstevredenheid

De leidinggevende bespreekt tijdens functioneringsgesprekken de tevredenheid van de medewerkers. Daarnaast geeft de leidinggevende in het werkoverleg aandacht aan de tevredenheid van de medewerkers. Medewerkers kunnen tijdens dat werkoverleg een verbetervoorstel indienen. Wanneer de medewerker tegen punten aanloopt of ontevredenheid ervaart, kan de medewerker hiermee bij de leidinggevende terecht.

 

Leren en verbeteren

Door gebruik te maken van een ‘leer en verbeter cyclus’ evalueert Dagbesteding Klimmen  continue haar dienstverlening. Op diverse manieren meten en leren medewerkers over de kwaliteit en tevredenheid van  de geleverde dienstverlening. Resultaten worden geanalyseerd en omgezet naar verbetermaatregelen. Dagbesteding Klimmen  gebruikt hiervoor de volgende middelen en/ of methoden:

 • Het gebruik van een kwaliteitshandboek (beleid, werkwijzen, protocollen, formulieren ed.).

 • Het uitvoeren van kwaliteitsmetingen (evaluaties, tevredenheidsonderzoeken ed.).

 • Het (laten) uitvoeren van een jaarlijkse organisatiebeoordeling.

 • Het laten uitvoeren van een jaarlijkse externe audit door een onafhankelijk orgaan.

 • Het registreren en analyseren van klachten.

 • Het registreren en analyseren van incidentmeldingen.

 • Het verzamelen en analyseren van signalen.

 • Het uitvoeren van risico inventarisaties.

 • Het volgen van trends en ontwikkelingen.

 • Het bepalen en volgen van doelen.

 • Uitvoering geven aan een vaste overlegstructuur.

Beleidsplan Dagbesteding Klimmen, 1-4-2022

bottom of page